تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

پیامدهای فقر به تهدیدهای سیاسی و امنیتی رسیده است

حسین راغفر، پژوهشگر فقر و اقتصاددان در گفتگو با اسکان نيوز نابرابری را مهم ترین مساله تهران خوانده و افزود: نابرابری در توزیع فضای سبز و بهره مندی از خدمات عمومی از جمله فضاهای ورزشی از جمله مصادیق نابرابری شهری است.

وی این نابرابری های کالبدی را معضل عیان و عریان شهر تهران اعلام کرده و گفت: در نتیجه با پدیده هایی چون فقر، اسکان غیررسمی، فضاهای حاشیه ای شهری و امکان فعالیت‌های جرم خیز مواجه هستیم.

او افزود: پیامدهای ناشی از فقر از تهدیدهای اجتماعی فراتر رفته و به تهدیدهای سیاسی و امنیتی رسیده است و علیرغم اعلام هشدارها، ظاهرا عزمی برای رفع فقر وجود ندارد و با این شرایط احتمال بروز ناآرامی های سیاسی و اجتماعی زیاد است که مدیریتش از عهده شرایط فعلی خارج است.

راغفر گفت: وضعیت فقر به یک معضل کلی و عمومی تبدیل شده است و در حال حاضر با اشکال مختلف فقر (به جز فقر اقتصادی) مواجه هستیم که محدود به گروه خاصی نیست.

این پژوهشگر فقر و اقتصاددان به مساله کودکان کار اشاره کرده و گفت: جای کودکان خیابان نیست و مطابق قانون اساسی این کودکان باید در مدرسه مشغول تحصیل باشند.

راغفر با اشاره به نقش و مسئولیت شهرداری افزود: شهرداری در اقدامی مشترک، فرابخشی و فراجناحی باید نسبت به فقرزدایی اقدام کند. از جمله این فقرزدایی حمایت از بنگاه های خرد، کوچک و متوسط درون و حاشیه شهر است.